Hlavička Dr. Miroslav Tedla
MUDr. Miroslav Tedla, PhD.

Docent otorinolaryngológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava

Honorary Senior Research Fellow, University of Birmingham, Veľká Británia

Námestník pre zdravotnú starostlivosť, UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda

Vzdelanie

 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo (MUDr.), 1999
 • Atestácie z otorinolarygológie:
  • Slovenská zdravotnícka univerzita, atestácia prvého stupňa z ORL, 2002
  • Slovenská zdravotnícka univerzita, špecializačná skúška z ORL, chirurgie hlavy a krku, 2005
 • Dlhodobé študijné pobyty UPMC Pittsburgh, Pensylvánia, USA, spolu v trvaní 9 mesiacov (Dr. Eugene Myers, Dr. Ricardo Carrau), 2002, 2005-2006
 • Doktorandské štúdium (PhD), dizertačná práca na tému Diagnostika a liečba porúch prehĺtania, Lekárska fakulta UK, 2010.
 • Head and Neck Surgical Oncology, Thyroid and Parathyroid Fellowship (klinický špecializačný pobyt) zameraný na onkologickú chirurgiu hlavy a krku, chirurgiu štítnej žľazy a prištítnych teliesok v Univerzitnej nemocnici Coventry a Heartlands Hospital Birmingham (Prof. Hisham Mehanna), Veľká Británia, 2010- 2011
 • Magister verejného zdravotníctva (MPH), Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava, diplomová práca na tému Porovnanie manažmentu pacienta s rakovinou hlavy a krku v troch európskych zdravotných systémoch,  2017
 • Habilitácia (docent), Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, habilitačná práca Funkčné dôsledky liečby tumorov hlavy a krku, školiteľ profesor Milan Profant, 2018
 • Absolvoval viacero kurzov a krátkodobých študijných pobytov:
  • Letná prázdninová prax IFMSA, Monterrey, Mexico, Pôrodnícka klinika, 3 týždne, 1998
  • Privatklinik Josefinum, Mníchov, Nemecko, 1 týždeň, 1999
  • Kurz: Bienále disekcia spánkovej kosti 2000- 2005 Bratislava
  • Chirurgia hlavy a krku, Guy’s Hospital, Mr. Ricard Simo, Londýn, Veľká Británia, 1 týždeň, 2008
  • Kurz: Nottingham- Copenhagen Head and Neck Dissection Course, Copenhagen, 2009
  • Diagnostika a liečba porúch hlasu, Mr. Mark Watson, Doncaster, Veľká Británia, 2009
  • Medializácia paretickej hlasivky, Queen Elisabeth II. Hospital, Mr Declan Costello, Birmingham, Veľká Británia
  • Endoskopická chirurgia hrtana, Charing Cross Hospital, Mr. Guri Sandhu, Londýn, Veľká Británia, 2 dni, 2015
  • Chirurgia kostry hrtana, Mount Godine Hospital, Prof. Marc Remacle, Namur, Belgicko, 2 dni 2015
  • Kurz: TOETVA (transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach), Izmir 2019
  • Kurz: TOETVA (transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach), Verona 2019

Pracovné pozície

 • Od 1999 doteraz (s prerušením v rokoch 2013- 2015) pracuje na Klinike ORL LFUK a UNB
 • Od 2004 Asistent Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Lekárskej fakulty UK v Bratislave
 • Nemocnica Malacky, ORL lekár (čiastočný úväzok), 2006- 2008
 • Sekundárny ORL lekár v Kráľovskej Hallamshirskej nemocnici v Sheffielde a v Detskej nemocnici v Sheffielde, Veľká Británia, 2009
 • Head and Neck Cancer Fellow, UHCW Coventry, Veľká Británia, 2010-2011
 • Consultant pre ORL, so zameraním sa na chirurgiu hlavy a krku a chirurgiu štítnej žľazy v Univerzitnej nemocnici v Coventry, Veľká Británia, 2012- 2015
 • Od 2013 doteraz zastáva nehonorovanú pozíciu Honorary Senior Research Fellow (výskumný pracovník) na Institute of Cancer and Genomic Sciences, University of Birmingham, Veľká Británia
 • Odborný asistent, Klinika ORL, chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB v Bratislave 2015- 2018
 • Docent otorinolaryngológie, Klinika ORL, chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB v Bratislave, od 2018 doteraz
 • Od júla 2022 pôsobí na čiastočný úväzok ako medicínsky námestník Univerzitnej nemocnice Bratislava

Klinická práca

 • Venuje sa otorinolaryngológii v celej šírke odboru, bližšie sa zameriava na chirurgiu štítnej žľazy a prištítnych teliesok (priemerne cca100 operácií ročne), chirurgiu slinných žliaz, onkologickú chirurgiu hlavy a krku, chirurgiu hrtana a hlasiviek, chirurgiu nosa a prinosových dutín a na poruchy prehĺtania.
 • V roku 2006 založil Ambulanciu pre poruchy prehĺtania pri ORL klinike LFUK a UNB v Bratislave.
 • V roku 2011 založil Ambulanciu endokrinologickej chirurgie pri ORL klinike LFUK a UNB v Bratislave.
 • V roku 2013 v Univerzitnej nemocnici v Coventry založil Joint Thyroid Clinic, spoločnú ambulanciu ORL chirurga a endokrinológa, slúžiacu na multidisciplinárnu konzultáciu pred alebo po chirurgickej liečbe pacientov s ochorením štítnej žľazy a prištítnych teliesok
 • V roku 2021 zaviedol pravidelné stretnutia multidisciplinárneho tímu (MDT) diskutujúce pacientov s malignitou hlavy a krku (ORL pracoviská UNB a onkologické pracoviská OÚsA).

Veda, výskum, vzdelávanie

 • Výskumne sa okrem iného zameriava na poruchy prehĺtania, extraezofeageálny reflux a funkčné následky po liečbe onkologického ochorenia na hlave a krku.
 • Publikoval viac ako 130 originálnych prác v našich a zahraničných časopisoch.
 • Je hlavným autorom troch učebníc a autorom ďalších 12 kapitol v učebniciach.
 • V spolupráci so svojim otcom, taktiež ORL lekárom, publikoval knihu o histórii zdravotníctva v meste Malacky.
 • Získané granty:
  • 2x VEGA Grant
  • 1x Research for Patient Benefit- National Institute of Health Research Veľká Británia
  • 2x Ruth Crafword Mitchell Grant, University of Pittsburgh, USA
  • 2x vnútrofakultný projekt Lekárskej fakulty UK, Bratislava
 • Spolu predniesol viac ako 150 prednášok doma a v zahraničí.
 • Prednáša na národných a medzinárodných kongresoch-prehľad vybraných účastí ako pozvaný prednášateľ:
  • Európsky ORL kongres (CEORL- HNS), Barcelona, 2011
  • Svetový ORL kongres (IFOS), Soul, 2013
  • Európsky ORL kongres (CEORL- HNS), Praha, 2015
  • Európsky expert na IFHNOS World Tour, Praha, 2016
  • Winter Days of Laryngology, Crans Montana, 2017
  • Svetový ORL kongres (IFOS), Paríž, 2017
  • Európsky ORL kongres (CEORL- HNS), Barcelona, 2017
  • Winter Days of Laryngology, Crans Montana, 2018
  • Európsky laryngologický kongres (ELS), Londýn, 2018
  • Dunajské sympózium, Krems, 2018
  • Kurz chirurgie hrtana, Novi Sad, 2019
  • Európsky ORL kongres (CEORL- HNS) Brusel, 2019 (3 prednášky)
  • Turecký národný kongres Antalya 2019, (3 prednášky)
  • Virtuálny kongres Európskej spoločnosti pre poruchy prehĺtania (ESSD) 2020 (online)
  • Americký národný kongres (AAO- HNS)  Los Angeles 2021 (online)
  • Česko- Slovenský reumatologický kongres, Olomouc, 2021
  • Bulharský národný kongres Sofia 2021 (online)
  • Česko- Slovenský ORL kongres Brno 2022
  • Americký národný kongres (AAO- HNS), Philadelphia, 2022
  • Európsky ORL kongres (CEORL- HNS) Brusel 2019 (5 prednášok)
  • Turecký národný kongres Antalya 2022
  • Winter Days of Laryngology Crans Montana 2023 (2 prednášky)
  • Svetový ORL kongres (IFOS), Dubaj, 2023
  • Európsky foniatrický kongres (UEP), Miláno, 2023
  • Európsky laryngologický kongres (ELS), Miláno, 2023
  • Európsky rinologický kongres (ERS), Sofia, 2023
 • Organizoval sériu monotematických multidisciplinárnych kongresov Piešťany (2017 Poruchy prehĺtania, 2018 Laryngológia, 2019 Dvanásť hlavových nervov)
 • Organizuje pravidelné kurzy s tématikou diagnostiky a terapie dysfágie.
 • Pôsobí ako recenzent v 10 odborných časopisoch a ako oponent záverečných atestačných, dizertačných a habilitačných prác.
 • Je členom skúšobných komisií pre špecializačné skúšky v ORL, foniatrii, členom komisií pre dizertačné skúšky a habilitačné konania
 • Školí šiestich doktorandov v odbore otorinolaryngológia na LFUK Bratislava

Odborné spoločnosti

 • Confederation of the European Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery (CEORL- HNS)
  • CEORL je vrcholná organizácia európskej otorinolaryngológie, zastrešujúca asi 30 tisíc európskych ORL špecialistov
  • od 2017 je členom prezidentskej rady CEORL, od 2019 členom trojčlenného úzkeho vedenia spoločnosti v pozícii Treasurer, od 2025 bude členom trojčlenného vedenia spoločnosti ako jej Secretary General
 • Union Européenne des Médecins Spécialistes, UEMS
  • od 2016 pôsobí ako zástupca Slovenskej republiky pri ORL sekcii UEMS
 • Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu, chirurgiu hlavy a krku Slovenskej lekárskej spoločnosti
  • člen výboru pre obdobie 2019-2024
 • Slovenská spoločnosť pre chirurgiu štítnej a prištítnej žľazy Slovenskej lekárskej spoločnosti
  • zakladajúci člen 2022
 • Radový člen spoločností:
  • Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum, CORLAS
  • British Laryngological Association, BLA
  • Union of European Phoniatricians, UEP
  • Europeal Laryngological Society, ELS
  • British Association of Endocrine and Thyroid Surgeons, BAETS